Moció 92/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de suport a la família. Català – Castellano

Moció 92/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de suport a la família

Tram. 302-00132/10

Aprovació Ple del Parlament

Sessió núm. 28, 14.03.2014, DSPC-P 53 Publicació: BOPC 284

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de març de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retallades en les polítiques de suport a la família (tram. 302-00132/10), presentada per la diputada Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 58650), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58714) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 58732).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar impulsant, per mitjà de la Secretaria de Família, les polítiques de suport i protecció a les famílies i l’actuació coordinada dels diversos departaments de l’Administració de la Generalitat i les entitats vinculades en l’àmbit familiar per a aconseguir la perspectiva de la família com a base d’una societat forta.

b) Continuar desplegant durant el 2014, en el si del Govern i amb el lideratge del Departament de Benestar Social i Família, el Pla integral de suport a la família 2012-2016.

c) Presentar-li, dins el 2014, l’avantprojecte de la nova llei de suport a les famílies, que ampliï la legislació actual de la Llei 18/2003 amb l’actualització de les noves situacions, atenent especialment les famílies en situació de vulnerabilitat, les famílies nombroses i les monoparentals.

d) Mantenir, tal com el Govern està fent, en les convocatòries del 2014 amb relació a les prestacions socials i ajuts públics per a atendre càrregues familiars que afectin les famílies, la mateixa dotació pressupostària que en les de l’any 2012.

e) Desenvolupar i implementar dins el 2014 el projecte de serveis d’atenció a les famílies (SAF) com a eines de prevenció, orientació i suport de tots els conflictes que es puguin mantenir en el si d’una família.

f) Treballar, des de la Secretaria de Família, un programa específic d’incentivació en les empreses perquè siguin responsables en l’àmbit familiar i impulsin accions que fomentin el benestar de les persones i de llurs famílies, i estudiar incloure en la nova llei de família el certificat d’empresa familiarment responsable.

g) Continuar impulsant, en el marc del programa «Créixer en família», previst en el Pla integral de suport a la família 2012-2016, programes de criança positiva, que potenciïn la transmissió de valors que ajudin a prevenir conductes de risc.

h) Dotar els centres educatius de tots els instruments necessaris per a oferir informació i promoure la implicació de la família en l’educació dels propis infants i la participació real i efectiva en el centre.

i) Desplegar el segon eix estratègic del Pla integral de suport a la família 2012-2016, el suport a la maternitat i l’acompanyament a la família en moments de canvi en el seu cicle vital. Aquest segon eix ha d’incloure, com a mínim:

1r. Continuar donant suport i acompanyament en la maternitat a les dones en situacions de fragilitat social per mitjà de subvencions específiques a les entitats que fan aquesta tasca, i elaborar un mapa dels recursos i els serveis que presten aquestes entitats.

2n. Continuar treballant i donant informació, per mitjà del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
i de les oficines d’informació de l’Institut Català de les Dones, a les dones embarassades sobre tots els recursos existents –estatals, autonòmics i locals– tant en l’àmbit públic com en el privat.

2. El Parlament de Catalunya acorda treballar, en el Parlament mateix i en el marc de la futura comissió específica de transició cap a la reforma horària, una racionalització del temps que permeti una veritable conciliació familiar i laboral.

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

El secretari quart                                                                                    La presidenta del Parlament

David Companyon i Costa                                                                   Núria de Gispert i Català

TRADUCCION AL CASTELLANO

 

 

Moción 92 / X del Parlamento de Cataluña , sobre las políticas de apoyo a la familia

Tramo . 302-00132/10

Aprobación Pleno del Parlamento

Sesión núm . 28 , 03/14/2014 , DSPC -P 53

Publicación : BOPC 284

PLENO DEL PARLAMENTO

El Pleno del Parlamento , en la sesión celebrada el 14 de marzo de 2014 , de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento , ha debatido la moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre los recortes en las políticas de apoyo a la familia ( tram. 302-00132/10 ) , presentada por la diputada Marisa Xandri Pujol, del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña , y las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista (RE 58650 ) , por el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds – Izquierda Unida (Reg. 58714 ) y por el Grupo Parlamentario de Unión (Reg. 58732 ) .

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento , ha aprobado la siguiente

MOCIÓN

1 . El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:

a) Continuar impulsando , a través de la Secretaría de Familia , las políticas de apoyo y protección a las familias y la actuación coordinada de los diversos departamentos de la Administración de la Generalidad y las entidades vinculadas en el ámbito familiar para lograr la perspectiva de la familia como base de una sociedad fuerte .

b ) Continuar desarrollando durante el 2014, en el seno del Gobierno y con el liderazgo del Departamento de Bienestar Social y Familia , el Plan integral de apoyo a la familia 2012-2016.

c ) Presentarle , en el 2014, el anteproyecto de la nueva ley de apoyo a las familias , que amplíe la legislación actual de la Ley 18/2003 con la actualización de las nuevas situaciones , atendiendo especialmente a las familias en situación de vulnerabilidad , las familias numerosas y las monoparentales .

d) Mantener , tal como el Gobierno está haciendo , en las convocatorias de 2014 con relación a las prestaciones sociales y ayudas públicas para atender cargas familiares que afecten a las familias , la misma dotación presupuestaria que en las del año 2012.

e) Desarrollar e implementar dentro en 2014 el proyecto de servicios de atención a las familias ( SAF ) como herramientas de prevención , orientación y apoyo de todos los conflictos que se puedan mantener en el seno de una familia .

f ) Trabajar , desde la Secretaría de Familia , un programa específico de incentivación en las empresas para que sean responsables en el ámbito familiar e impulsen acciones que fomenten el bienestar de las personas y de sus familias , y estudiar incluir en la nueva ley de familia el certificado de empresa familiarmente responsable.

g ) Continuar impulsando , en el marco del programa « Crecer en familia » , previsto en el Plan integral de apoyo a la familia 2012-2016 , programas de crianza positiva , que potencien la transmisión de valores que ayuden a prevenir conductas de riesgo .

h ) Dotar a los centros educativos de todos los instrumentos necesarios para ofrecer información y promover la implicación de la familia en la educación de los propios niños y la participación real y efectiva en el centro.

i) Desarrollar el segundo eje estratégico del Plan integral de apoyo a la familia 2012-2016 , el apoyo a la maternidad y el acompañamiento a la familia en momentos de cambio en su ciclo vital . Este segundo eje tiene que incluir, como mínimo:

1. Continuar dando apoyo y acompañamiento en la maternidad a las mujeres en situaciones de fragilidad social por medio de subvenciones específicas a las entidades que realizan esta tarea , y elaborar un mapa de los recursos y los servicios que prestan estas entidades .

2 º . Continuar trabajando y dando información , por medio del Servicio de Información y Atención a las Mujeres ( SIAD )

y de las oficinas de información del Instituto Catalán de las Mujeres , a las mujeres embarazadas sobre todos los recursos existentes , estatales , autonómicos y locales- tanto en el ámbito público como en el privado .

2 . El Parlamento de Cataluña acuerda trabajar , en el Parlamento mismo y en el marco de la futura comisión específica de transición hacia la reforma horaria, una racionalización del tiempo que permita una verdadera conciliación familiar y laboral .

Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2014

El secretario cuarto                      La presidenta del Parlamento

David Companyon y Costa                  Núria de Gispert y Catalán

DOCUMENTO ORIGINAL: AQUÍ

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s